Trygg vindkraft

Vindkraft er vel sikkert og miljøvennlig, ikke sant?

Konsekvensene av disse ulykkene er forholdsvis små, men det har forekommet noen dødsfall i forbindelse med vindkraft. CO2 avtrykket fra disse er, etter de har begynt å produsere strøm, forholdsvis lite, så de kan kanskje karakteriseres som klimavennlige. Dessverre så er likevel vindturbiner ikke miljøvennlig, snarere miljøfiendtlig. Spesielt i Norge, hvor vindindustrien bygger i uberørt natur. Tilkomstveier anlegges i sårbare områder, disse vil stå «for evig tid» – selv etter vindturbinene er fjernet, vil vi se spor av dette i lang tid.
At fugler – også fredede og truede arter, blir drept av vindturbinene kjenner mange til. I tillegg så drepes også insekter. Det anslås at over 1200 tonn (!) insekter drepes årlig av vindkraftindustrien i Tyskland alene. Dette er både pollinerende insekter, og andre som hører til i næringskjeden for andre arter.